Vedle grafického designu zaměřeného na vizuální komunikaci,prezentovanou především v plošné podobě, a vedle produktového designu zaměřeného na funkční předměty se Tělový design zabývá tvarováním v universálnějším smyslu. Jeho zájmem je designovat lidské životní prostředí v jeho tělesné, sociální a politické rovině. 
Tělový design zahrnuje širokou oblast intermediálního užitého umění. Užitost umění chápeme jako jeho schopnost být užito k dalšímu účelu, za hranice institucionalizovaného umění. Nejpřirozenější oblastí působení je pro Tělový design umění ve veřejném prostoru a umělecké projekty se sociální tématikou. Tělový design se řadí do stejné kategorie uměleckých aktivit jako sociální umění, komunitní umění, public art, social sculpture, guerillový urbanismus, sociální aktivismus.
Tělový design bere za východisko svých projektů lidské tělo, které je základní formou našeho bytí na světě. Můžeme se zaměřit na jednotlivé tělo, na interakci mezi více těly, na soužití mnoha lidských těl… a spektrum témat pro umělecké uchopení se rozprostře do šíře od otázek formálních, estetických, koncepčních, sociálních až k  etickým, náboženským a politickým. Při výuce Tělového designu se snažíme dodržet postup od mikrokosmu vlastního těla k makrokosmu těla společenského.   
Pro Tělový design je typická hraniční pozice mezi uměním a humanitními vědami. Pro svou tvorbu čerpá podněty z oblastí humanitních studií, psychologie, gender studies, mediálních studií, postkoloniálních studií, environmentálních disciplín, speciální pedagogiky. Ideální metodou je hybridní způsob práce, který kombinuje svobodu uměleckých prostředků s exaktními daty a postupy inspirovanými „měkkými“ společenskými vědami.  Tvorba v intencích Tělového designu je kombinací umělecké, intuitivní, konceptuální a sociální citlivosti. Roli tělového designéra a tělové designérky ve společnosti chápeme jako roli naslouchajícího, analytika, navigátora, tvůrce, spolupracovníka a  aktivisty.